Gin says: Trả lời
Mã bảo vệ nhập như nào thế?
Gin says: Trả lời
Mã bảo vệ kiểu gì thế?