Shin says: Trả lời
Mã gì mà toàn thấy nét gạch chứ có thấy chữ với số nào đâu
Shin says: Trả lời
Vãi cả mã xác nhận :(